Obchodní podmínky

1

Úvodní ustanovení

1.1

Tyto podmínky (dále jen „Podmínky“) platí pro úpravu práv a povinností zákazníků, kteří se zaregistrovali na internetových stránkách www.irobot.cz provozovaných společností Certus Mercatus, s.r.o., IČO: 273 05 571, se sídlem K Žižkovu 282/9, Vysočany, 190 00 Praha 9, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 136164 (dále jen „Společnost“ nebo „my“) a kteří mají zájem o výhody účasti v iRobot Clubu, přičemž za tímto účelem uzavřou prostřednictvím příslušných internetových stránek smlouvu, jejíž podmínky jsou definovány těmito Podmínkami.

1.2

Účelem účasti v iRobot Clubu (dále jen „Club“) je především poskytování prodloužené tříleté (3) záruky (dále jen „prodloužená záruka“) namísto běžné dvouleté (2) záruky (dále jen „běžná záruka“, běžná záruka a prodloužená záruka bez rozlišení dále jen „záruka“) a poskytování slev na nákup výrobků na internetových stránkách www.irobot.cz, jakož i celkové zlepšení péče o registrovaného zákazníka (dále jen „Zákazník“ nebo „Člen Clubu“ nebo „Vy“).

1.3

Prodloužená záruka je určena pro členy Clubu, kteří jsou zákazníky Společnosti, nebo koncovými zákazníky autorizovaných prodejců iRobot, jejichž seznam naleznete na internetových stránkách https://www.irobot.cz/autorizovani-prodejci-irobot/, a již si robotický vysavač iRobot zakoupili v období od 1. 10. 2022 do odvolání. Prodloužená záruka je určena výhradně pro fyzické osoby, spotřebitele.

1.4

Pro realizaci služeb v rámci Clubu potřebujeme znát a zpracovávat některé Vaše osobní údaje. Detaily zpracování osobních údajů naleznete v těchto Podmínkách.

2

Registrace zákazníka - uzavření smlouvy

2.1

Registrace probíhá na internetových stránkách Společnosti https://www.irobotclub.cz.

2.2

Uzavření Smlouvy probíhá tak, že Zákazník odešle řádně vyplněnou žádost o registraci, tj. nabídku k uzavření smlouvy, stisknutím tlačítka „vytvořit nový účet“. Společnost po ověření, že žádost splňuje podmínky pro přijetí do Clubu, registraci akceptuje, tj. nabídku přijme na e-mail uvedený v registračním formuláři. Akceptací registrace je uzavřena smlouva, jejíž podmínky jsou uvedeny v těchto Podmínkách (dále jen „Smlouva“).

2.3

Společnost není povinna žádost o registraci akceptovat, jinými slovy Společnost není povinna se Zákazníkem Smlouvu uzavřít. Smlouvu Společnost neuzavře zejména pokud nejsou splněny podmínky pro účast v Clubu.

2.4

Podmínkou členství v Clubu je souhlas Zákazníka se zasíláním obchodních sdělení ze strany Společnosti po celou dobu trvání Smlouvy (členství v Clubu).

2.5

Před poskytnutím svých osobních údajů se Zákazník seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů, zejména s účelem a rozsahem zpracování.

3

Podmínky prodloužené záruky

3.1

Pro získání prodloužené záruky musí Zákazník po přihlášení do Clubu svým uživatelským účtem provést registraci každého robotického vysavače zvlášť, a to vyplněním údajů o zařízení a nahráním platného a čitelného prodejního dokladu, který obsahuje zejména datum prodeje, model výrobku a označení prodejce, na jehož základě je Zákazník oprávněn využít běžnou záruku na výrobek v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

3.2

Není-li stanoveno jinak, je běžná záruční doba na výrobek dva (2) roky. Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí výrobku Zákazníkem. Společnost v rámci svého postavení oficiálního dovozce nabízí spotřebitelům, jež jsou Členy Clubu, prodlouženou záruku na vybrané modely robotických vysavačů v celkové délce trvání tří (3) let. Předmětem této nadstandardní záruky je bezplatné odstraňování výrobních vad po dobu následujícího jednoho (1) roku od skončení zákonné dvou (2) leté záruční doby.

3.3

Záruka je poskytována Zákazníkovi jako kupujícímu, respektive konečnému spotřebiteli v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, na výrobky sloužící pro běžné používání v domácnosti. Výrobek není určen k průmyslovému použití a poskytování služeb. Výrobky, které nejsou používány v domácnosti, nejsou předmětem záruky (hotelová a restaurační zařízení, školská zařízení, úklidové firmy apod.).

3.4

Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou v době platnosti záruční doby, a to výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis.

3.5

Práva z běžné záruky se uplatňují u prodávajícího. Práva z prodloužené záruky lze uplatnit pouze u Společnosti.

3.6

Při uplatnění práv ze záruky Zákazník prokáže existenci záruky předložením čitelného prodejního dokladu nebo obdrženého certifikátu. Po provedení záruční opravy je autorizované servisní středisko povinno vydat Zákazníkovi čitelnou kopii servisního listu nebo doklad o uplatnění práva záruky a době trvání opravy. Po dobu záruky je Zákazník povinen uschovat veškeré doklady související s koupí a servisem výrobku.

3.7

Servisní list slouží k prokazování práv Zákazníka, proto je ve vlastním zájmu Zákazníka si zkontrolovat před podpisem veškeré údaje.

3.8

Výrobek musí být instalován a provozován podle návodu k obsluze a platných norem. Společnost neodpovídá za poškození vzniklé chybnou instalací nebo chybným zapojením výrobku.

3.9

Prodloužená záruka vyplývající z těchto Podmínek může být uplatněna pouze na území České republiky a týká se pouze a výhradně výrobků dovezených do České republiky prostřednictvím oficiálního zastoupení iRobot, tj. Společností a zakoupených na webových stránkách https://www.irobot.cz nebo u autorizovaných prodejců iRobot, jejichž seznam naleznete na webových stránkách https://www.irobot.cz/autorizovani-prodejci-irobot/.

3.10

Pokud není uvedeno jinak, podléhá úprava podmínek prodloužené záruky podmínkám pro běžnou záruku.

3.11

Pro získání prodloužené záruky je nutné splnění veškerých podmínek uvedených na https://www.irobotclub.cz a uzavření Smlouvy (provedení registrace do Clubu).

3.12

Práva z prodloužené záruky mají pouze Zákazníci, a to pouze k výrobkům na které se vztahuje běžná záruka. Prodloužená záruka se vztahuje pouze na přístroje iRobot uvedené v záložce „Mám nárok na prodlouženou záruku“ umístěné na internetových stránkách Společnosti týkajících se Clubu.

3.13

V době trvání běžné záruky jsou jednotlivé záruční podmínky upraveny u každého prodejce samostatně.

3.14

V době trvání prodloužené záruky bude oprávněná reklamace řešena opravou nebo dodáním náhradního dílu. V rámci prodloužené záruky rozhoduje o neopravitelnosti výrobku nebo podstatném a nepodstatném porušení kupní smlouvy výhradně Společnost a výrobek se automaticky nestává neopravitelným např. překročením lhůty pro vyřízení reklamace (30 dnů) tak, jako tomu u běžné záruky. Nelze tedy uplatnit § 2106 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ani § 19 odst. 3 a § 24 odst. 7 písm. v) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. V případě autorizovaným technikem potvrzené neodstranitelné vady zajistí Společnost výměnu výrobku za nový. Pokud stejný výrobek není skladem, zajistí Společnost výměnu za model srovnatelných technických vlastností a v co nejpodobnějším barevném provedení. Nárok na výměnu uplatňuje Zákazník po zaslání všech potřebných dokladů, tj. dokladu o zakoupení a vyjádření servisního technika na e-mail, nebo poštou na adresu Společnosti. Zákazník nemá právo v průběhu prodloužené záruky na odstoupení od kupní smlouvy a vrácení kupní ceny.

3.15

Právo na uplatnění záruky zaniká pokud:

3.15.1

není výrobek používán v souladu s návodem;

3.15.2

došlo k mechanickému poškození výrobku zaviněním Zákazníka nebo cizím zaviněním, při nesprávné údržbě nebo jiným zanedbáním péče o výrobek;

3.15.3

byl na výrobku proveden neodborný zásah neoprávněnou osobou;

3.15.4

došlo k mechanickému poškození při přepravě;

3.15.5

je vada způsobená vnějšími podmínkami, jako jsou např. poruchy v elektrické síti nebo vadná bytová instalace, nevhodnými provozními podmínkami, poškození živlem;

3.15.6

je výrobek vadný z důvodu použití neoriginálního příslušenství a náhradních dílů;

3.15.7

záruka se dále nevztahuje na preventivní údržbu popsanou v návodu k obsluze, popřípadě závady způsobené nevhodnou manipulací, na opotřebení vzniklé běžným používáním, mechanické poškození skleněných a plastových komponentů;

3.15.8

záruka se nevztahuje na návštěvu technika za účelem poradenství, preventivní kontrolu stavu výrobku, výměnu náhradního dílu, který nevyžaduje odborný zásah;

3.15.9

právo na prodlouženou záruku Zákazníkovi zaniká, pokud ukončí své členství v Clubu ve smyslu čl. 6. odst. 6.2. těchto Podmínek;

3.15.10

právo na uplatnění záruky zaniká uplynutím doby prodloužené záruky.

4

Členské slevy

4.1

Nebude-li u dané slevy výslovně uvedeno jinak, lze veškeré slevy poskytované Členům Clubu uplatnit pouze na internetových stránkách https://www.irobot.cz.

4.2

Jednotlivé členské slevy a výhody nelze sčítat mezi sebou a s jinými akcemi a slevami poskytovanými na internetových stránkách https://www.irobot.cz.

4.3

Každý nově registrovaný Člen Clubu získá trvalou slevu 2 % na nákup produktů iRobot na webových stránkách https://www.irobot.cz.

4.4

Po vyplnění dalších údajů do uživatelského profilu může nově registrovaný Člen Clubu postupně zvýšit svou trvalou slevu dle odst. 4.3. tohoto článku až na slevu 5 % na nákup produktů iRobot. Za předpokladu, že budou některé údaje, na jejichž podkladě byla Zákazníkovi zvýšena trvalá sleva až na 5 % na nákup, Zákazníkem vymazány, pozbyde Zákazník nárok na zvýšení trvalé slevy a bude mu trvalá sleva náležitě snížena v závislosti na množství vymazaných údajů, s nimiž je navýšení svázáno, a to až do základní výše trvalé slevy dle odst. 4. 3. tohoto článku. Pakliže Zákazník v budoucnu dané údaje do profilového účtu opět doplní, bude mu trvalá sleva opět navýšena až na 5 % na nákup.

4.5

Společnost poskytuje Členům Clubu jednorázové věrnostní slevy na další nákup na základě Členy Clubu provedené útraty za výrobky iRobot na internetových stránkách https://www.irobot.cz. Jednotlivé útraty za každý nákup Zákazníka na internetových stránkách https://www.irobot.cz, až do celkové částky 20.000,- Kč, budou Zákazníkovi sčítány na jeho členském účtu. Při dosažení jednotlivých úrovní útraty vznikne Zákazníkovi nárok na slevu, a to v následující výši:

a. 2 % při útratě nejméně 2.000,- Kč,
b. 4 % při útratě nejméně 4.000,- Kč,
c. 6 % při útratě nejméně 10.000,- Kč. Po dosažení této úrovně útraty, se další útrata nezapočítává.

Dosažená úroveň slevy za jednotlivé nákupy je platná po dobu 12 měsíců ode dne jejího přičtení v uživatelském účtu. Věrnostní sleva se uplatňuje formou slevového kupónu na další nákup, který bude Zákazníkovi vygenerován v jeho členském účtu. Po uplatnění slevového kupónu bude dosažená úroveň útraty vynulována. Po vynulování bude s dalším nákupem útrata Zákazníkovi znovu započítávána pro získání nové slevy až do úrovně útraty 20.000,- Kč. K započítání útraty za daný nákup pro možné vygenerování slevy dojde až po uplynutí 20 dnů ode dne doručení zakoupeného zboží Zákazníkovi.

4.6

Každý Zákazník může získat slevu 1 % na nákup výrobků iRobot na internetových stránkách https://www.irobot.cz za pozvání svých přátel do Clubu. Nárok na slevu Zákazníkovi vznikne v okamžiku, kdy pozvaný přítel provede registraci do iRobot Clubu e-mailovou adresou, na kterou mu byla zaslána od Člena Clubu pozvánka. Maximálně lze získat slevu za 3 takto pozvané přátelé (e-mailové adresy), tj. ve výši 3 %. Po dosažení této úrovně se další pozvaní přátelé nezapočítávají. Sleva za pozvání se uplatňuje formou slevového kupónu na další nákup, který bude Zákazníkovi vygenerován v jeho členském účtu. Po uplatnění slevového kupónu bude množství pozvaných přátel vynulováno a Zákazník může pozváním nových přátel opět získat slevu až do maximální poskytované výše.

5

Ochrana osobních údajů

5.1

Veškeré nakládání s osobními údaji Zákazníka se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a souvisejícími právními předpisy platnými na území České republiky, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

5.2

Správcem osobních údajů je Společnost, tak jak je definována výše.

5.3

Informace o účelu zpracování, právním základě a uchovávání osobních údajů naleznete přehledně v tabulce níže:

 

Účel zpracování

Právní základ zpracování

Uchování osobních údajů

1

Poskytování služeb v rámci Programu

Plnění této Smlouvy

Osobní údaje budou uchovány po dobu nutnou k plnění smluvních povinností a jiných povinností stanovených zákonem (např. daňových) a dále po dobu trvání nároků z této Smlouvy.

2

Provádění interní statistiky a analýz Společnosti vedoucích ke zlepšení kvality služeb

Plnění této Smlouvy

Osobní údaje budou uchovávány maximálně po dobu trvání této Smlouvy.

3

Zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronického kontaktu

Zákon o některých službách informační společnosti a oprávněný zájem správce

Osobní údaje budou uchovávány, dokud Společnost neobdrží námitku vůči zpracování nebo odmítnutí užití elektronického kontaktu pro marketingové účely.

5.4

K naplnění účelů zpracování zpracováváme údaje, které nám sdělíte v rámci registrace, jakož i údaje v získané v rámci případných následných nároků ze záruk. Jedná se zejména o základní identifikační údaje (jméno), Vaše kontaktní údaje uvedené v registračním formuláři, údaje o Vašem přístroji a jeho nákupu a údaje související s následnými případnými reklamacemi.

5.5

Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro naplnění účelu označeného 1. a 2., tedy pro řádné poskytnutí služeb v rámci Clubu a dále pro naplnění jeho účelu spočívajícího ve zlepšování péče o zákazníky. Bez těchto údajů Vás nebudeme moci do Clubu zařadit, tj. s Vámi uzavřít Smlouvu.

5.6

Společnost provádí taková technická a organizační opatření, aby zajistila úroveň odpovídající zabezpečení osobních údajů a údajů o nakupování zákazníka do takové míry, aby minimalizovala rizika náhodného nebo protiprávního zničení, ztráty, změny nebo neoprávněného poskytnutí nebo zpřístupnění či jiného zneužití těchto údajů.

5.7

Osobní údaje Zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Zákazníků Společnost nepředává žádné další osobě, vyjma osob, kterým by byla Společnost dle platných právních předpisů tyto údaje povinna poskytnout a vyjma pečlivě vybraného zpracovatele nebo zpracovatelů, kteří poskytnou nezbytné technické (IT) zabezpečení Clubu. Vedle těchto osob a našich spolupracovníků nebudou osobní údaje zpřístupněny žádným třetím osobám.

5.8

Osobní údaje nebudou poskytnuty do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci.

5.9

V souvislosti se zpracováním osobních údajů se může Zákazník kdykoliv obrátit na Společnost poštou nebo e-mailem na adresu info@irobot.cz. Pomocí těchto komunikačních kanálů může Zákazník požádat o potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány a případně uplatnit některé ze svých práv.

5.10

Zákazník bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů má následující práva:

5.10.1

požadovat po Společnosti informaci, jaké osobní údaje zpracovává;

5.10.2

požadovat po Společnosti vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;

5.10.3

vyžádat si u Společnosti přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;

5.10.4

požadovat po Společnosti výmaz těchto osobních údajů, pokud ovšem jiný právní předpis nevyžaduje uchovávání těchto údajů;

5.10.5

v případě, že jsou osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu Společnosti, má Zákazník právo vznést námitku proti takovému zpracovávání;

5.10.6

v rámci každé zprávy odmítnout užití elektronického kontaktu pro zasílání obchodních sdělení;

5.10.7

v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Společnost nebo na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00 Praha 7 - Holešovice, https://www.uoou.cz.

6

Ukončení výhod Clubu

6.1

Společnost je oprávněna kdykoliv jednotlivé výhody Clubu bez náhrady ukončit nebo je nahradit novými. Ukončení jednotlivých výhod Clubu nemá vliv na tuto Smlouvu, která zaniká až ukončením členství v Clubu.

6.2

Členství v Clubu registrovanému Zákazníkovi zaniká:

6.2.1

Výpovědí Smlouvy učiněnou Zákazníkem a doručenou na e-mail: info@irobot.cz;

6.2.2

Odvoláním souhlasu Zákazníka se zasíláním obchodních sdělení ze strany Společnosti.

7

Závěrečná ustanovení

7.1

Tyto Podmínky jsou platné pro registrované Zákazníky, tj. pro Zákazníky, kteří uzavřeli Smlouvu.

7.2

Společnost si vyhrazuje právo jednostranně změnit tyto Podmínky a výhody Clubu. Změna podmínek a výhod Clubu Vám bude oznámena e-mailem. Jste vždy oprávněni změnu Podmínek a výhod Clubu odmítnout a z tohoto důvodu Smlouvu vypovědět. Smlouvu jste v tomto případě oprávněni vypovědět bez výpovědní doby, a to formou e-mailu doručeného na náš e-mail: info@irobot.cz.

7.3

V případě, že by došlo ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete jako spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz; web: adr.https://www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu obsahující informace o řešení těchto sporů, která je zřízena Evropskou komisí na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7.4

Tyto Podmínky jsou platné od 27.10.2022