Menu

Podmínky programu
Prodloužená záruka iRobot společnosti Certus Mercatus, s.r.o.

1.

Úvodní ustanovení

1.1.

Tyto podmínky (dále jen „Podmínky“) platí pro úpravu práv a povinností zákazníků, kteří v níže uvedeném období zakoupili specifikované výrobky iRobot dovezené do České Republiky společností Certus Mercatus, s.r.o., IČO: 273 05 571, se sídlem K Žižkovu 282/9, Vysočany, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 136164 (dále jen „Společnost“ nebo „my“) a kteří mají zájem o službu prodloužení záruky, přičemž za tímto účelem uzavřou prostřednictvím příslušných internetových stránek smlouvu, jejíž podmínky jsou definovány těmito Podmínkami.

1.2.

Účelem programu „Prodloužená záruka iRobot společnosti Certus Mercatus, s.r.o.“ (dále jen „Program“) je především poskytování prodloužené tříleté (3) záruky (dále jen „prodloužená záruka“) namísto běžné dvouleté (2) záruky (dále jen „běžná záruka“, běžná záruka a prodloužená záruka bez rozlišení dále jen „záruka“). Účelem Programu je dále zlepšení péče o Zákazníka.

1.3.

Prodloužená záruka je určena pro zákazníky Společnosti, nebo koncové zákazníky autorizovaných prodejců iRobot jejichž seznam naleznate na internetových stránkách www.irobot.cz/autorizovani-prodejci-irobot/, kteří si robotický vysavač iRobot zakoupili v mezidobí od 15.10. 2021 do 15.1. 2022 a registrovali jej do 31.1. 2022 (dále jen „Zákazník“ nebo „Vy“). Prodloužená záruka je určena výhradně pro fyzické osoby, spotřebitele.

1.4.

Pro realizaci služeb v rámci Programu potřebujeme znát a zpracovávat některé Vaše osobní údaje. Detaily zpracování osobních údajů naleznete v těchto Podmínkách.

2.

Registrace zákazníka – uzavření smlouvy

2.1.

Registrace probíhá na internetových stránkách Společnosti www.irobotclub.cz do 31.1. 2022.

2.2.

Uzavření Smlouvy probíhá tak, že Zákazník odešle řádně vyplněnou žádost o registraci, tj. nabídku k uzavření smlouvy, stisknutím tlačítka „odeslat žádost“. Společnost po ověření, že žádost splňuje podmínky pro přijetí do Programu, registraci akceptuje, tj. nabídku přijme na e-mail uvedený v registračním formuláři. Akceptací registrace je uzavřena smlouva, jejíž podmínky jsou uvedeny v těchto Podmínkách (dále jen „Smlouva“).

2.3.

Společnost není povinna žádost o registraci akceptovat, jinými slovy Společnost není povinna se Zákazníkem Smlouvu uzavřít. Smlouvu Společnost neuzavře zejména pokud nejsou splněny podmínky pro účast v Programu.

2.4.

V případě zakoupení několika přístrojů značky iRobot provede Zákazník registraci pro každý přístroj zvlášť a pro každý přístroj tak bude uzavřena separátní Smlouva.

2.5.

Před poskytnutím svých osobních údajů se Zákazník seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů, zejména s účelem a rozsahem zpracování.

3.

Záruční podmínky

3.1.

Zákazník při registraci u Společnosti poskytuje mimo své osobní údaje i platný a čitelný prodejní doklad, který obsahuje zejména datum prodeje, model výrobku a označení prodejce, na základě kterého je Zákazník oprávněn využít běžnou záruku na výrobek v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3.2.

Není-li stanoveno jinak, je běžná záruční doba na výrobek dva (2) roky. Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí výrobku Zákazníkem. Společnost v rámci Programu ze svého postavení oficiálního dovozce nabízí spotřebitelům prodlouženou záruku na vybrané modely v celkové délce trvání tří (3) let. Předmětem této nadstandardní záruky je bezplatné odstraňování výrobních vad po dobu následujícího jednoho (1) roku od skončení zákonné dvou (2) leté záruční doby.

3.3.

Záruka je poskytována Zákazníkovi jako kupujícímu, respektive konečnému spotřebiteli v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, na výrobky sloužící pro běžné používání v domácnosti. Výrobek není určen k průmyslovému použití a poskytování služeb. Výrobky, které nejsou používány v domácnosti, nejsou předmětem záruky (hotelová a restaurační zařízení, školská zařízení, úklidové firmy apod.).

3.4.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou v době platnosti záruční doby, a to výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis.

3.5.

Práva z běžné záruky se uplatňují u prodávajícího. Práva z prodloužené záruky lze uplatnit pouze u Společnosti.

3.6.

Při uplatnění práv ze záruky Zákazník prokáže existenci záruky předložením čitelného prodejního dokladu nebo obdrženého certifikátu. Po provedení záruční opravy je autorizované servisní středisko povinno vydat Zákazníkovi čitelnou kopii servisního listu nebo doklad o uplatnění práva záruky a době trvání opravy. Po dobu záruky je Zákazník povinen uschovat veškeré doklady související s koupí a servisem výrobku.

3.7.

Servisní list slouží k prokazování práv Zákazníka, proto je ve vlastním zájmu Zákazníka si zkontrolovat před podpisem veškeré údaje.

3.8.

Výrobek musí být instalován a provozován podle návodu k obsluze a platných norem. Společnost neodpovídá za poškození vzniklé chybnou instalací nebo chybným zapojením výrobku.

3.9.

Prodloužená záruka vyplývající z těchto Podmínek může být uplatněna pouze na území České republiky a týká se pouze a výhradně výrobků dovezených do České republiky prostřednictvím oficiálního zastoupení iRobot, tj. Společností.

3.10.

Pokud není uvedeno jinak, podléhá úprava podmínek prodloužené záruky podmínkám pro běžnou záruku.

3.11.

Pro získání prodloužené záruky je nutné splnění veškerých podmínek uvedených na www.irobotclub.cz a uzavření Smlouvy.

3.12.

Práva z prodloužené záruky mají pouze Zákazníci, a to pouze k výrobkům na které se vztahuje běžná záruka. Prodloužená záruka se vztahuje pouze na přístroje iRobot uvedené v záložce „Mám nárok na prodlouženou záruku“ umístěné na internetových stránkách Společnosti týkajících se Programu.

3.13.

V době trvání běžné záruky jsou jednotlivé záruční podmínky upraveny u každého prodejce samostatně.

3.14.

V době trvání prodloužené záruky bude oprávněná reklamace řešena opravou nebo dodáním náhradního dílu. V rámci prodloužené záruky rozhoduje o neopravitelnosti výrobku nebo podstatném a nepodstatném porušení kupní smlouvy výhradně Společnost a výrobek se automaticky nestává neopravitelným např. překročením lhůty pro vyřízení reklamace (30 dnů) tak, jako tomu u běžné záruky. Nelze tedy uplatnit §2106 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ani § 19 odst. 3 a § 24 odst. 7 písm. v) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. V případě autorizovaným technikem potvrzené neodstranitelné vady zajistí Společnost výměnu výrobku za nový. Pokud stejný výrobek není skladem, zajistí Společnost výměnu za model srovnatelných technických vlastností a v co nejpodobnějším barevném provedení. Nárok na výměnu uplatňuje Zákazník po zaslání všech potřebných dokladů, tj. dokladu o zakoupení a vyjádření servisního technika na e-mail, nebo poštou na adresu Společnosti. Zákazník nemá právo v průběhu prodloužené záruky na odstoupení od kupní smlouvy a vrácení kupní ceny.

3.15.

Právo na uplatnění záruky zaniká pokud:

3.15.1.

není výrobek používán v souladu s návodem;

3.15.2.

došlo k mechanickému poškození výrobku zaviněním Zákazníka nebo cizím zaviněním, při nesprávné údržbě nebo jiným zanedbáním péče o výrobek;

3.15.3.

byl na výrobku proveden neodborný zásah neoprávněnou osobou;

3.15.4.

došlo k mechanickému poškození při přepravě;

3.15.5.

je vada způsobená vnějšími podmínkami, jako jsou např. poruchy v elektrické síti nebo vadná bytová instalace, nevhodnými provozními podmínkami, poškození živlem;

3.15.6.

je výrobek vadný z důvodu použití neoriginálního příslušenství a náhradních dílů;

3.15.7.

záruka se dále nevztahuje na preventivní údržbu popsanou v návodu k obsluze, popřípadě závady způsobené nevhodnou manipulací, na opotřebení vzniklé běžným používáním, mechanické poškození skleněných a plastových komponentů;

3.15.8.

záruka se nevztahuje na návštěvu technika za účelem poradenství, preventivní kontrolu stavu výrobku, výměnu náhradního dílu, který nevyžaduje odborný zásah.

4.

Ochrana osobních údajů

4.1.

Veškeré nakládání s osobními údaji Zákazníka se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a souvisejícími právními předpisy platnými na území České republiky, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

4.2.

Správcem osobních údajů je Společnost, tak jak je definována výše.

4.3.

Informace o účelu zpracování, právním základě a uchovávání osobních údajů naleznete přehledně v tabulce níže:

 

Účel zpracování

Právní základ zpracování

Uchování osobních údajů

1

Poskytování služeb v rámci Programu

Plnění této Smlouvy

Osobní údaje budou uchovány po dobu nutnou k plnění smluvních povinností a jiných povinností stanovených zákonem (např. daňových) a dále po dobu trvání nároků z této Smlouvy.

2

Provádění interní statistiky a analýz Společnosti vedoucích ke zlepšení kvality služeb

Plnění této Smlouvy

Osobní údaje budou uchovávány maximálně po dobu trvání této Smlouvy.

3

Zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronického kontaktu

Zákon o některých službách informační společnosti a oprávněný zájem správce

Osobní údaje budou uchovávány, dokud Společnost neobdrží námitku vůči zpracování nebo odmítnutí užití elektronického kontaktu pro marketingové účely.

4.4.

K naplnění účelů zpracování zpracováváme údaje, které nám sdělíte v rámci registrace, jakož i údaje v získané v rámci případných následných nároků ze záruk. Jedná se zejména o základní identifikační údaje (jméno), Vaše kontaktní údaje uvedené v registračním formuláři, údaje o Vašem přístroji a jeho nákupu a údaje související s následnými případnými reklamacemi.

4.5.

Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro naplnění účelu označeného 1. a 2., tedy pro řádné poskytnutí služeb v rámci Programu a dále pro naplnění jeho účelu spočívajícího ve zlepšování péče o zákazníky. Bez těchto údajů Vás nebudeme moci do Programu zařadit, tj. s Vámi uzavřít Smlouvu.

4.6.

Společnost provádí taková technická a organizační opatření, aby zajistila úroveň odpovídající zabezpečení osobních údajů a údajů o nakupování zákazníka do takové míry, aby minimalizovala rizika náhodného nebo protiprávního zničení, ztráty, změny nebo neoprávněného poskytnutí nebo zpřístupnění či jiného zneužití těchto údajů.

4.7.

Osobní údaje Zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Zákazníků Společnost nepředává žádné další osobě, vyjma osob, kterým by byla Společnost dle platných právních předpisů tyto údaje povinna poskytnout a vyjma pečlivě vybraného zpracovatele nebo zpracovatelů, kteří poskytnout nezbytné technické (IT) zabezpečení Programu. Vedle těchto osob a našich spolupracovníků nebudou osobní údaje zpřístupněny žádným třetím osobám.

4.8.

Osobní údaje nebudou poskytnuty do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci.

4.9.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů se může Zákazník kdykoliv obrátit na Společnost poštou nebo e-mailem na adresu info@irobot.czz. Pomocí těchto komunikačních kanálů může Zákazník požádat o potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány a případně uplatnit některé ze svých práv.

4.10.

Zákazník bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů má následující práva:

4.10.1.

požadovat po Společnosti informaci, jaké osobní údaje zpracovává;

4.10.2.

požadovat po Společnosti vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;

4.10.3.

vyžádat si u Společnosti přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;

4.10.4.

požadovat po Společnosti výmaz těchto osobních údajů, pokud ovšem jiný právní předpis nevyžaduje uchovávání těchto údajů;

4.10.5.

v případě, že jsou osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu Společnosti, má Zákazník právo vznést námitku proti takovému zpracovávání;

4.10.6.

v rámci každé zprávy odmítnout užití elektronického kontaktu pro zasílání obchodních sdělení;

4.10.7.

v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Společnost nebo na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00 Praha 7 - Holešovice, www.uoou.cz.

5.

Ukončení programu

5.1.

Společnost je oprávněna kdykoliv Program bez náhrady ukončit nebo jej nahradit programem novým. Ukončením Programu nemá vliv na tuto Smlouvu, která zaniká až uplynutím doby prodloužené záruky.

5.2.

Smlouva automaticky zaniká uplynutím doby prodloužené záruky.

6.

Závěrečná ustanovení

6.1.

Tyto Podmínky jsou platné pro registrované Zákazníky, tj. pro Zákazníky, kteří uzavřeli Smlouvu.

6.2.

Společnost si vyhrazuje právo jednostranně změnit Podmínky v přiměřeném rozsahu. Změna podmínek Vám bude oznámena e-mailem. Jste vždy oprávněni změnu Podmínek odmítnout a z tohoto důvodu Smlouvu vypovědět. Smlouvu jste v tomto případě oprávněni vypovědět bez výpovědní doby, a to formou e-mailu doručenému na náš e-mail: info@irobot.cz. Jednostranná změna podmínek je přípustná zejména v případě (i) potřeby odstranění zjevných nesprávností nebo případného rozporu s právními předpisy, (ii) potřeby změn z vážných provozních důvodů na straně Společnosti, (iii) rozšíření Programu o další služby pro Zákazníky.

6.3.

V případě, že by došlo ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete jako spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz; web: adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu obsahující informace o řešení těchto sporů, která je zřízena Evropskou komisí na internetové adrese http:// ec.europa.eu/consumers/odr/.

6.4.

Tyto Podmínky jsou platné od 1. 10. 2021.

Certus Mercatus, s.r.o.

iRobotClub iRobot